Privacy Policy

Stichting Vadercafé, gevestigd aan:
Postbus 77
4730 AB Oudenbosch,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vadercafe.nl
Postbus 77
4730 AB Oudenbosch

Patrick Timmermans is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vadercafé.
Hij is te bereiken via info@vadercafe.nl

Webmaat is de technische beheerder. te bereiken op: info@webmaat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Vadercafé verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@vadercafe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Vadercafé verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Vadercafé neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Vadercafé)
tussen zit. Stichting Vadercafé gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vadercafé bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën)
van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam - 5 jaar
- E-mail adres - 5 jaar
- Gegevens over jouw activiteit op onze website - 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Vadercafé verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Vadercafé gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Er wordt bij vadercafe gebruikt gemaakt van Matamo dus analytisch gebruikersgedrag staat alleen op server van Vadercafe en niet op een SAAS dienst als bijvoorbeeld Google Analytics.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Stichting Vadercafé en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vadercafe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Vadercafé wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Vadercafé neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@vadercafe.nl